پل وندر

پل وندر

پل وندر مدرس روانپزشکی در دانشکده پزشکی هاروارد و یک مشاور ارشد در برنامه تحقیقاتی رشد روانپزشکی در بیمارستان مک لین است. مک لین بزرگترین مرکز آموزش روانپزشکی دانشکده پزشکی هاروارد و وابسته بیمارستان عمومی ماساچوست است.

کتاب های پل وندر