کریستین نوآی کلوزاد

کریستین نوآی کلوزاد

کریستین نوآی کلوزاد، نویسنده، منتقد و پژوهشگر فرانسوی متولد 1965 است.

کتاب های کریستین نوآی کلوزاد