جیمز کنت دانلوی

جیمز کنت دانلوی

دکتر جيمز كنت دانلوي دانشیار دانشکده Werklund و دانشیار سابق بخش تحصیلات تکمیلی تحقیقات آموزشی در دانشگاه کلگری است. وی رئیس هیئت تجدید نظر در اخلاق پژوهشی و مشاور شکایات انجمن اعضای هیئت علمی در آن دانشگاه است. وی به تدریس اخلاق و حقوق می پردازد و مدرس سالانه در دوره دادرسی مدنی در دانشکده حقوق در دانشگاه آلبرتا است ، و همچنین یک مدرس و مناظره کننده در مرکز مطالعات قانون اساسی در آن دانشکده است.

کتاب های جیمز کنت دانلوی

رهبری اخلاق