مجید خلیل زاده

مجید خلیل زاده

مجيد خليل زاده متولد 1361 ، مؤلف ایرانی است.

کتاب های مجید خلیل زاده

مصائب ارومیه