علی اصغر کیا

علی اصغر کیا

علی اصغر کیا متولد سال 1343، معاون پژوهشي و دانشيار گروه علوم ارتباطات دانشگاه علامه طباطبايي می باشد.

کتاب های علی اصغر کیا

رسانه های نوین


روابط عمومی و جهانی شدن