ریچارد جیولیونوتی

ریچارد جیولیونوتی

ریچارد جیولیونوتی (Richard Giulianotti) استاد دانشکده علوم اجتماعی کاربردی در دانشگاه دورهام است. علایق پژوهشی وی در زمینه های ورزشی، جهانی سازی، جرم و انحراف، فرهنگ عامه، روش های تحقیق کیفی و نظریه اجتماعی است.

کتاب های ریچارد جیولیونوتی