اکهرد شولتز

اکهرد شولتز

اکهارد شولتز (متولد 3 سپتامبر 1952 در مارکرسدورف) عرب زبان و زبان شناس آلمانی است. وی تا زمان بازنشستگی در سال 2018، استاد مطالعات زبانشناسی و ترجمه عربی در انستیتوی شرقی دانشگاه لایپزیگ بود. 

کتاب های اکهرد شولتز

عربی معاصر