پل فولکیه

پل فولکیه

پل فولکیه (1893 - 1983) فیلسوف و شارح فرانسوی فراسنوی و از متفکران فلسفه‌ی اگزیستانسیالیسم بود.

کتاب های پل فولکیه