غازی حسین

غازی حسین

غازی حسین (متولد ۱ ژانویه ۱۹۵۰) هنرمند قطری است. غازی حسین نویسنده کتاب «سیاست شهرک‌سازی اسرائیل» است.

کتاب های غازی حسین

سیاست شهرک سازی اسرائیل