محمدتقی رضویان

محمدتقی رضویان

دکتر محمدتقی رضویان استاد دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی می باشد. حوزه تخصصی وی جغرافیای شهری است.

کتاب های محمدتقی رضویان

حکمروایی و اقتصاد سبز


محیط زیست شهری