مظفر صرافی

مظفر صرافی

مظفر صرافی استاد گروه برنامه ریزی شهری ومنطقه ای دانشگاه شهید بهشتی می باشد. وی دارای دکتری برنامه ریزی شهری و منطقه ای از دانشگاه بریتیش کلمبیا، کانادا UBC است.

کتاب های مظفر صرافی

پایداری شهر ایرانی