پال آر پینتریچ

پال آر پینتریچ

پل آر. پینتریچ (1953–2003) یک روانشناس آموزشی بود که در زمینه های انگیزش، اعتقادات معرفت شناختی و یادگیری خودتنظیمی سهم بسزایی داشت. او استاد آموزش و روانشناسی در دانشگاه میشیگان بود و در آنجا دکترای خود را نیز به پایان برد. پینتریچ بیش از 140 مقاله، فصل کتاب و کتاب در موضوعات مرتبط با روانشناسی تربیتی منتشر کرد.

کتاب های پال آر پینتریچ

انگیزش در تعلیم و تربیت