مهری عربیه

مهری عربیه

مهری عربیه متولد سال 1360، دارای کارشناسی ارشد روانشناسی وآموزش كودكان استثنائی از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز می باشد.

کتاب های مهری عربیه

رابطشون چیه؟ 3


می بینم، یاد می گیرم 2


درست حرکت کن


فرقشون چیه؟ 1


پیچ در پیچ


دقیق و سریع ام


فرق ها رو یاد می گیرم 1


وصلشون کن پیداشون کن


خط کشیدن رو یاد می گیرم


شکل ها رو بچین


عددها رو بچین


ببین و حل کن