جس مک کان

جس مک کان

جس مک کان (Ballagh نام متاهل است) نویسنده، سخنران و متخصص دوست یابی / رابطه است. او در برنامه های تلویزیونی ملی مانند صبح بخیر آمریکا، برنامه The Fox Morning و Extra ظاهر شده و مرتباً در تجمعات زنان، دانشگاه ها و برنامه های سبک زندگی صحبت می کند.

کتاب های جس مک کان