بابک فرهادنیا

بابک فرهادنیا

بابک فرهادنیا هستم متولد 56 در سراب آذربایجان. کارشناسی ترجمه خوانده ام و دو دفتر شعر از بنده در سال 95 و 97 منتشر شده از سوی انتشارات ماه باران و نشر علم با عناوین ( به کوهپایه ای بسپارم جهان را و خوشبختم که درختم ) .

کتاب های بابک فرهادنیا

خوشبختم که درختم