شهرام مشایخی

شهرام مشایخی

شهرام مشایخی متولد سال 1354، نویسنده ایرانی می باشد.

کتاب های شهرام مشایخی

سه روز تا آغاز جهنم