سینیشا مالشویچ

سینیشا مالشویچ

سینیشا مالشویچ جامعه‌شناس، پژوهشگر و نویسنده‌، اصالتا اهل بوسنی و هرزگوین، از کودکی به ایرلند مهاجرت کرده و در دانشگاه دوبلین جامعه‌شناسی درس می‌دهد.

کتاب های سینیشا مالشویچ

جامعه شناسی قومیت


هویت به مثابه ایدئولوژی