کاری جی پیترسون

کاری جی پیترسون

 کاری جی پیترسون (Carrie J. Preston) دانشیار مطالعات انگلیسی، زنان، جنسیت و مسائل جنسی در دانشگاه بوستون است.

کتاب های کاری جی پیترسون

وانمایی اسطوره ای مدرنیسم