آنابل بک وید

آنابل بک وید

آنابل بك ويد (Annabelle Beckwith) از اوايل دهه 2000 مشاور، مربي و مربي بوده و با كارآفرينان، SME ها و شركت هاي جهاني در تمام بخش ها و مشتريان در سراسر جهان كار مي كند. او بنیانگذار Yara Journeys (Yara-Journeys.com) مشاوره متخصص در زمینه توسعه رهبری، کار با صاحبان مشاغل و مدیران برای توسعه شخصی خود و ایجاد توانایی های استراتژیک و عملی مورد نیاز برای موفقیت در تجارت است.

کتاب های آنابل بک وید

هدف گذاری برای موفقیت