الیور باست

الیور باست

الیور باست مورخ تاریخ مدرن و معاصر ایران است. وی تاریخ و فارسی را در برلین (دانشگاه هومبولد) ، تهران (دانشگاه تهران) ، پاریس (سوربن نوول) و بامبرگ (دانشگاه اوتو-فریدریش) خواند. او در حال حاضر استاد مطالعات فارسی در دانشگاه سوربن نوول - پاریس است که در آنجا به عنوان معاون رئیس گروه شرق شناسی خدمت می کند. وی دبیر افتخاری انستیتوی مطالعات فارسی انگلیس (BIPS) ، یک مؤسسه تحقیقات بین المللی تحت نظارت آکادمی انگلیس بود.

کتاب های الیور باست

آلمانی ها در ایران


فرقه عدالت ایران