شهرام علمداری

شهرام علمداری

دکتر شهرام علمداري متولد سال 1347، فوق تخصص غدد و عضو هيات علمي پژوهشکده علوم غدد درون ريز و متابوليسم از سوي دانشگاه به عنوان عضو هيات علمي آموزشي و فرهنگي انتخاب شدند. به همين مناسبت با ايشان که بصورت همزمان معاونت پشتيباني پژوهشکده را بر عهده دارند.

کتاب های شهرام علمداری