عیسی عیسی زاده

عیسی عیسی زاده

عیسی عیسی زاده متولد سال 1347، فارغ التحصیل سطح چهار تخصصی کلام اسلامی، اتمام دوره آموزش قضایی و اتمام دوره آموزش تبلیغ ویژه منطقه اهل سنت را در کارنامه خود دارد. وی به مدت 12 سال مرکز فرهنگ و معارف قرآن ( پژوهشگر و ارزیاب علمی) مسئول تدوین فرهنگ قرآن و یک سال در مؤسسه امام صادق (ع) بوده است.

کتاب های عیسی عیسی زاده

خانواده قرآنی