سید حسین موسوی ابوسعیده

سید حسین موسوی ابوسعیده

حسین ابوسعیده موسوی، از خاندان بوسعیده نجف، از عالمان اسلامی و دارای آثار مهم در انساب و تاریخ سادات است. از مهم‎ترین آثار او می‌توان «المشجر الوافي و موسوعة تاريخ المشاهد المشرفة» را نام برد. سید از نوادگان امام کاظم(ع) از طریق سید ابراهیم مجاب است. نسب او این‌گونه است: سید حسین بن سید علی بن سید حسین بن سید حبیب بن سید عباس بن سید طالب بن سید حیدر بن سید عباس ابوسعیده (اولین شخص از این خاندان که این لقب را دارد) بن سید عبدالله بن سید درویش (هرموش) بن سید محمد بن سید حسن جبیلی بصری بن سید عبدالله بن سید فقیه فاضل بن سید علی علم‌الدین بن سید عبدالحمید بن سید فخار بن سید معد بن شمس‌الدین فخار بن سید احمد بن سید محمد بن سید ابوالغنائم محمد بن سید حسین شیثی حائری بن سید محمد حائری بن سید ابراهیم مجاب بن سید محمد عابد بن امام موسی کاظم(ع)...

کتاب های سید حسین موسوی ابوسعیده