رحیم ولایتی

رحیم ولایتی

دکتر رحيم ولايتي متولد سال 1337، رئیس موسسه باستان شناسی، مدیر ومسئول اجرایی تالیف دایره المعارف وفرهنگ مطالعاتی باستان شناسی ایران استادیار دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران می باشد.

کتاب های رحیم ولایتی