شهرام آقایی پور

شهرام آقایی پور

شهرام آقایی پور متولد سال 1348، دارای کارشناس علوم اجتماعی (پژوهشگری ) و کارشناس ارشد (تاریخ ایران اسلامی ) می باشد. وی از سال 1368 سنتور مقدماتی را نزد دکتر احد بهجت فرا گرفت. 

کتاب های شهرام آقایی پور

کاروان عمر


رویای هستی