داریوش ادیب

داریوش ادیب

 داریوش ادیب متولد سال 1320، دارای دکترای اکتشاف معدن و رئیس کمیته جواهرشناس سازمان استاندارد کشور می باشد.

کتاب های داریوش ادیب

گوهرهای شگفت انگیز جهان