فریبا دلسوز

فریبا دلسوز

فریبا دلسوز متولد سال 1347، دارای مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی و دانشجوی دکترای روانشناسی و مدرس دانشگاه است. وی در کانون پرورش فکری کارشناس مسئول فرهنگی بوده است.

کتاب های فریبا دلسوز

با قصه ها بهتر می شویم