م نواک

م نواک

میروسلاو نواک (26 اکتبر 1907 کیجوی، منطقه هودونین، چکسلواکی - 5 مه 2000، روئن، فرانسه یک الهیات شناس عهد عتیق، اسقف روحانی و بین سالهای 1961 و 1990، پدرسالار کلیسای هوسیت چکسلواکی بود.
میروسلاو نواک (دکتر الهیات و دکترای فلسفه - دکترا) اسقف اعظم کلیسا از سال 1946 تا 1961 بود که به عنوان پدرسالار انتخاب شد و به عنوان چهارمین پدرسالار کلیسا از زمان تأسیس آن در سال 1920 شناخته شد.
در سال 1990 او 83 ساله بود كه عزیمت كرد و واتیسلاو اشتاپانك به عنوان پدرسالار انتخاب شد.
پدرسالار میروسلاو نواك آخرین سالهای خود را در پراگ و در روئن فرانسه گذراند و در آنجا در 5 مه 2000 در سن 93 سالگی درگذشت.

کتاب های م نواک

افسانه بهشت گربه ها