قاسم عبده قاسم

قاسم عبده قاسم

قاسم عبده قاسم (26 مه 1942 میلادی -) مورخ و مترجم مصری ، و استاد تمام وقت گروه تاریخ دانشکده هنر ، متولد قاهره بود. وی متاهل و دارای پنج فرزند است: سه پسر و دو دختر. 

کتاب های قاسم عبده قاسم

دوره پادشاهان مملوکی