سجاد سامانی

سجاد سامانی

سجاد سامانی شاعر جوان متولد دی ماه 1371 است.
سجاد سامانی در 18 سالگی رتبه برتر را در جشنواره شعر دانش آموزی از آن خود کرد و توانست شعرش را در مقابل رهبر بخواند. از کتاب های وی به سالیان و ایما می توان اشاره کرد.

کتاب های سجاد سامانی

ایما