جوانا هینز

جوانا هینز

جوانا هینز (متولد 5 آگوست 1953) دکترای فلسفه برای کودکان و دانشیار مطالعات آموزش در انستیتوی آموزش دانشگاه پلیموث (انگلستان) است. علایق تحقیقاتی وی شامل آموزش دموکراتیک و جامعه است.

کتاب های جوانا هینز

بچه های فیلسوف