مهرنوش هدایتی

مهرنوش هدایتی

مهرنوش هدایتی متولد ۱۳۵۱، فارغ التحصیل دکترای تخصصی مشاوره و روان شناسی، عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، رییس پژوهشکده اخلاق و تربیت، عضو سازمان نظام روان شناسی و مشاوره دارای پروانه فعالیت درمانی، عضو شورای پژوهشی گروه فلسفه برای کودکان و مدیر مسئول دوفصلنامه علمی پژوهشی «تفکر و کودک» می باشد.

کتاب های مهرنوش هدایتی