ری برینک باجن

ری برینک باجن

دکتر ری برینک باجن (ROY VAN DEN BRINK-BUDGEN) (متولد: ژوئیه 1947) به طور گسترده ای تصدیق می شود که بیش از بیست سال نقش اصلی را در توسعه تفکر انتقادی داشته است. تجربه وی در ارزیابی و تدریس موضوع در انگلیس بی نظیر است.

کتاب های ری برینک باجن

تفکر انتقادی در کلاس درس