سعید ضرغامی

سعید ضرغامی

دکتر سعید ضرغامی متولد سال 1356، دانشیار فلسفه تعلیم و تربیت دانشگاه خوارزمی و پژوهشگر در حوزه نظری برنامه P4C می باشد.

کتاب های سعید ضرغامی

نگاهی به فلسفه برای کودکان