سعید نجفی ملاباشی

سعید نجفی ملاباشی

سعید نجفی ملاباشی نویسنده ایرانی متولد سال 1373 می باشد.

کتاب های سعید نجفی ملاباشی

تحلیل تکنیکال در ۸۰ پله