کاتریونا کلارک

کاتریونا کلارک

کاتریونا کلارک کتابهای زیادی برای نوجوان در موضوعاتی از جمله کوسه، خرس قطبی و زلزله نوشته است. او یک هوادار پرشور فوتبال زنان است، اما متاسفانه در بازی آن مهارت زیادی ندارد. او همچنین برای نوجوان داستان می نویسد ، با نام گربه کلارک.

کتاب های کاتریونا کلارک

کوسه ها