احمدرضا بهنیافر

احمدرضا بهنیافر

دکتر احمدرضا بهنیافر متولد سال 1348، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان، دارای کارشناسی تاریخ دانشگاه شیراز، کارشناسی ارشد تاریخ دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
دکتری تاریخ و تمدن اسلامی دانشگاه معارف اسلامی قم می باشد.

کتاب های احمدرضا بهنیافر

ایران