مجید درویش

مجید درویش

مجید درویش مترجم ایرانی متولد سال 1341 می باشد.

کتاب های مجید درویش

مردی به نام اوه