ارنست ایسکو فلویر

ارنست ایسکو فلویر

وی در 4 ژوئیه 1852 در مارشچاپل، لینکلنشایر متولد شد، وی پسر بزرگ بازمانده کشیش آیسکوگ فلویر (درگذشته 1872) و همسرش لوئیزا سارا فلویر (1909-1830)، دختر هون بود. فردریک جان شور از خدمات کشوری بنگال، و نوه جان شور، بارون اول Teignmouth و نویسنده سوزن دوزی. وی که از سال 1865 تا 1869 در مدرسه چارترهاوس تحصیل کرد، به مدت هفت سال در خدمات تلگراف هند، مستقر در ساحل خلیج فارس خدمت کرد. 

کتاب های ارنست ایسکو فلویر

بلوچستان ناکاویده