میهیر دسای

میهیر دسای

میهیر دسای وکیل حقوق بشر در موارد قتل عام و شورش، برخورد جعلی و قتل توسط پلیس، خشونت پلیس، آزادی بیان و روزنامه نگاران، فعالان سیاسی و زندانیان عقیدتی، افراط و تفریط توسط دولت، ناپدید شدن دسته جمعی و مرگ و تحقیقات نسل کشی او یک مشاور ارشد است و در دادگاه عالی بمبئی، بمبئی و دادگاه عالی هند به امور جنایی می پردازد.

کتاب های میهیر دسای

حکمت مالیه