ریچارد واتسون

ریچارد واتسون

ریچارد واتسون نویسنده، مدرس و آینده پژوه انگلیسی است که به دلیل کتاب پرونده های آینده، تاریخ مختصر 50 سال آینده و اینفوگرافیک خود، به ویژه خطوط روندها و فناوری

2010-2050 و جدول زمانی علم و فناوری نوظهور در سال 2015، مشهور است.

کتاب های ریچارد واتسون

پیش بینی های آینده