ساسان کریمی مهر

ساسان کریمی مهر

ساسان کریمی مهر شاعر ایرانی متولد 1367 می باشد. او در زمینه شعر نو فعالیت دارد.

کتاب های ساسان کریمی مهر

برسد به دست عاشقان