زمان زمانی

زمان زمانی

محمدزمان زمانی (متولد ۱۳۰۳ در شهر بابل، وفات دی ماه ۱۳۹۵ ه.ش در امریکا) پدرش دکتر حسین خان زمانی و پدربزرگش دکتر زین‏ العابدین زمانی در خانواده ‏ای که اکثراً اهل طبابت بودند چشم گشود. آنطور که در کتاب‏ ها آمده و ما تاکنون می‏ دانیم او نیز برای خواندن درس پزشکی به ترکیه عزیمت می‏ کند اما ارتباطش با هوشنگ پزشک‏ نیا سبب شد قبل از به پایان رساندن پزشکی شیفته آوای هنر به نقاشی روی ‏آورد. پیش از این در دوران کودکی و نوجوانی، اسماعیل زمانی مدیر داروخانه ایران در بابل که پسرخالۀ پدرش بوده او را در این راه بسیار تشویق و همراهی می‏ کرده. از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران در سال ۱۳۲۷ ه.ش در رشته نقاشی فارغ التحصیل می‏ شود.

کتاب های زمان زمانی

مجموعه طرح های قلم فلزی