جواد علیمحمدی اردکانی

جواد علیمحمدی اردکانی

دکتر جواد علیمحمدی اردکانی، دانش آموخته دکترای پژوهش هنر با گرایش نقاشي و استاد دانشکده هنر و معماری دانشگاه علم و فرهنگ، به عنوان پژوهشگر برتر بخش اعضای هیات علمی دانشگاه در سال 96 انتخاب شدند. 

کتاب های جواد علیمحمدی اردکانی

همگامی ادبیات و نقاشی قاجار