صادق ملک شهمیرزادی

صادق ملک شهمیرزادی

صادق ملک شهمیرزادی استادی سرشناس در باستان‌شناسی ایران بود و خدمات گران‌بهایی در شناخت گستره‌های باستان‌شناسی و کاوش‌های علمی انجام داد. او در ﺳﺎل 1319 ﺧﻮرﺷﻴﺪی در ﺷﻬﻤﻴﺮزاد ﺳﻤﻨﺎن زاده شد. دوره‌ی دبستان و دبیرستان را در ﺗﻬﺮان ﮔﺬراﻧﺪ و در رشته‌ی طبیعی دﻳﭙﻠﻢ ﮔﺮﻓﺖ. ﺧﻮد او می‌گفت که در دوران دﺑﻴﺮﺳﺘﺎن شاگرد درس‌خوانی نبود، اما دستی ﺑﻪ ﺳﺎز داﺷﺖ و ﻧﺰد ﺣﺸﻤﺖ ﺳﻨﺠﺮی آﻣﻮزش ﭘﻴﺎﻧﻮ دﻳﺪ. ﭘﺪرش ﻛﺎرﻣﻨﺪ ﻧﺨﺴﺖ وزیری بود. خانواده‌ی استاد می‌خواستند که او پزشک شود. حتا زمینه‌ی رفتنش به اتریش را فراهم کردند. با این همه، دلبستگی او به ایران و شناخت گذشته‌ی باستانی میهنش، او را به فراگیری دانش باستان‌شناسی کشاند.

کتاب های صادق ملک شهمیرزادی

ایران، بین النهرین، مصر