گادفری گودوین

گادفری گودوین

گادفری گودوین از سال 1957 تا 1968 در دانشگاه بسفر به تدریس تاریخ هنر و معماری پرداخت و نویسنده چندین اثر معتبر از جمله سینان است: معماری عثمانی و ارزش های امروز آن ، جنیچی ها و دنیای خصوصی زنان عثمانی ، همچنین توسط ساقی منتشر شده است.

کتاب های گادفری گودوین

تاریخ معماری عثمانی