احمد صالحی کاخکی

احمد صالحی کاخکی

احمد صالحی کاخکی متولد سال 1347، عضو هیات علمی و دانشیار دانشگاه هنر اصفهان می باشد. وی دارای کارشناسی باستان شناسي ار دانشگاه تهران (1369)، کارشناسی ارشد باستان شناسي(گرايش دوره اسلامي) دانشگاه تربیت مدرس تهران (1372)، و دکنری باستان شناسي(گرايش پيش از تاريخ) دانشگاه تربیت مدرس تهران (1386) است.

کتاب های احمد صالحی کاخکی

سنگ بست