دنیز آیگل

دنیز آیگل

دنیز آیگل استاد ممتاز فرانسوی، تاریخ شناس و متولد سال 1956 می باشد. او تک نگاری ها، جلدها و مقالات بسیاری را در مورد مغولان و ایران منتشر کرده است.

کتاب های دنیز آیگل