مایکل برسفورد فاستر

مایکل برسفورد فاستر

مایکل برسفورد فاستر (1903-1959) مدرس فلسفه کلیسای مسیح دانشگاه آکسفورد بود. تا زمان مرگ او رئیس جنبش مسیحی دانشجویی بریتانیا بود. او یکی از مربیان A.J. Ayer در آکسفورد بود، اما روابط آنها بیشتر به عنوان منبع احساسات تیره و تار به یاد می ماند تا مشارکت علمی. آثار متفاوت او در زمینه علوم سیاسی و آموزه های مختلف مسیحیت (به ویژه آموزه آفرینش) بر فیلسوفانی مانند جورج گرانت تأثیر گذاشته است که هنگام نوشتن پایان نامه دکتری خود، در واقع با فاستر در انگلستان دیدار کرده است.

کتاب های مایکل برسفورد فاستر

خداوندان اندیشه سیاسی