فرساد فرهادی

فرساد فرهادی

فرساد فرهادی متولد سال 1345، نویسنده و شاعر معاصر می باشد.

کتاب های فرساد فرهادی

کولی و باد


شعر فلسفه